ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปี พ.ศ.      ย้อนหลัง     ปี   แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย       
สรุปงบประมาณโครงการวิจัยประจำปีการศึกษา       

ข้อมูลโครงการวิจัย    ช่วงเวลา 01-01-1 ถึง
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ปีการศึกษา วันที่เผยแพร่ หน่วยคะแนน
1    การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของพยาบาลวิชาชีพ ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2564 2564-03-31 0.6
2    ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2564 2564-03-31 0.6
3    ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 ปิติณัช ราชภักดี 2564 2564-04-30 0.6
4    การรับรู้เกี่ยวกับการหกล้ม พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม และจำนวนครั้งของการหกล้มของผู้สูงอายุภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2564 2564-04-30 0.6
5    ภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2564 2564-04-30 0.6
6    ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคซิฟิลิสของนักเรียนชายโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ในอำบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2564 2564-04-30 0.6
7    การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน พรรณวรดา สุวัน 2563 2563-08-31 0.8
8    ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้สูงอายุบ้านหนองบุ อำเภอเมือง อุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2563 2563-08-31 0.6
9    ชีวิตวิถีใหม่ของบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม กาญจนา ปัญญาธร 2563 2563-12-31 0.6
10    การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุค 4.0 ศิริลักษณ์ ปัญญา 2563 2563-04-30 0.8
11    QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILAND Preceptor 1 2563 2563-08-31 1
12    ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยา กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2563 2563-04-30 0.6
13    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2563 2563-09-30 0.6
14    ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 2563 2563-12-31 0.6
15    Factors associated with overweight amomgstudents in Sirindhorn college of public health Khon khaen. Preceptor 1 2563 2563-12-31 0.8
16    บทเรียนการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพ Preceptor 1 2563 2563-12-31 0.6
17    ความรู้ และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่ต้องการการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Preceptor 1 2563 2563-12-31 0.6
18    การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2563 2563-09-30 0.6
19    แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม Preceptor 1 2562 2562-03-31 0.8
20    Effect of Development of PP-METHOD Discharge Planning Guideline For Chronic Diseases Patients in The Songdoa Hospital พรรณวรดา สุวัน 2562 2562-04-30 0.6
21    การพัฒนานวัตกรรมหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขาและเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า ของทารกแรกเกิด ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ชรินทร์พร มะชะรา 2562 2562-05-31 0.2
22    ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพลังน้ำใส สังกัดสํานักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
23    ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทรายมูลไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
24    การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยกลอนกานท์จากบ้านสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ ร่วมมือ Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
25    การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หน่วยสถิติ และ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ (SICAR) Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
26    การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
27    การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
28    การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการพื่อเข่าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในอําเภอนาตาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
29    การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย หน่วยทำดี อย่าหวั่นไหว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ Sicar Model Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
30    สภาพการนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีรัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
31    ความเครียดและความพร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 2562 2561-08-28 0.2
32    Factor Relate with The Consumption of Dietary Supplement Among Students Udon Thani Rajabhat University Preceptor 1 2562 2562-05-21 0.4
33    Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital นันทาวดี ศิริจันทรา 2562 2562-06-30 0.8
34    ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ Preceptor 1 2562 2562-08-31 0.8
35    ปัจจยัด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสขุภาพที่ 8 Preceptor 1 2562 2562-08-31 0.6
36    ความแตกฉานด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ Preceptor 1 2562 2562-06-30 0.6
37    ปัจจยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของมารดาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2562 2562-05-31 0.2
38    พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2562 2562-08-31 0.6
39    การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม Preceptor 1 2562 2562-09-30 0.8
40    ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย Preceptor 1 2562 2562-08-31 0.6
41    ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ชนิดาภา ขอสุข 2562 2562-09-06 0.2
42    แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2562 2563-04-30 0.6
43    ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก ปิติณัช ราชภักดี 2562 2563-04-30 0.6
44    การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2562 2562-08-31 0.6
45    การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2562 0.6
46    การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด ต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกนิ หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลอุดรธานี อัญชลี อ้วนแก้ว 2561 2562-05-31 0.2
47    การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็คทีฟด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน Preceptor 1 2561 2562-05-31 0.2
48    การศึกษา ดัชนีมวลกาย การทํางานของหัวใจห้องล่าง อัตราการกรองของไต และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม ในผู้ป่วยผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ นันทาวดี ศิริจันทรา 2561 2562-05-31 0.2
49    การศึกษาน้ําหนักตามเกณฑ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 กับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนเขตกึ่งชนบทกึ่งเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดอดุรธานี นิตยากร ลุนพรหม 2561 2562-05-31 0.2
50    การศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกลิ้งคํา จังหวัดอุดรธานี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 2561 2562-05-31 0.2
51    ความชุกของภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดอุดรธานี จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 2561 2562-05-31 0.2
52    ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กวัยเรียน ในชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2561 2562-05-31 0.2
53    ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ตามกรอบแนวคิด IDEAL โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร พรรณวรดา สุวัน 2561 2562-05-31 0.2
54    ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดํา ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561 2562-05-31 0.2
55    ปัญหาสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2561 2562-05-31 0.2
56    ผลการประเมินโครงการ “ส่งเสริมเวลาคณุภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทาน” ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561 2562-05-31 0.2
57    พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2561 2562-05-31 0.2
58    พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561 2562-05-31 0.2
59    ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปิติณัช ราชภักดี 2561 2562-05-31 0.2
60    ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณัฎฐากุล บึงมุม 2561 2562-05-31 0.2
61    การพัฒนานวัตกรรมผ้าปิดตาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา ชรินทร์พร มะชะรา 2561 2561-05-25 0.2
62    รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกของมารดาหลังคลอดที่บุตรแรกคลอดมีภาวะตัวเหลือง ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ศิริลักษณ์ ปัญญา 2561 2561-05-25 0.2
63    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 2561 2561-05-25 0.2
64    การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ในตับ เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 2561 2561-05-25 0.2
65    การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 2561 2561-05-25 0.2
66    การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์ผูกยึดเข็ม IV (3 in1)” ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561 2561-05-25 0.2
67    ความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในผู้สูงอายุ ในชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี ระพีพรรณ ลาภา 2561 2561-10-01 0.6
68    ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อทักษะการดูแลสุ ขภาพตนเองของเด็กป่วย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561 2561-10-01 0.6
69    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบ าลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปิติณัช ราชภักดี 2561 2561-09-01 0.6
70    ปัจจัยที่มีควา่มสัมพันธ์กับภาระการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก อุมาพร เคนศิลา 2560 2560-05-01 0.6
71    การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักโรงพยาบาลอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2560 2560-09-01 0.6
72    การพยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอด ชนิดาภา ขอสุข 2560 2560-07-01 0.8
73    การถอดบทเรียนจากกิจกรรมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ของ ชมรม นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี. ศิริลักษณ์ ปัญญา 2560 2560-01-01 0.8
74    ภาวะซึมเศร้าของทหารกองประจำการในกองทัพอากาศ: กรณีศึกษากองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี อุมาพร เคนศิลา 2559 2560-07-26 0.2
75    ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศิริลักษณ์ ปัญญา 2559 2560-07-26 0.2
76    ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤต ปิติณัช ราชภักดี 2559 2560-07-26 0.2
77    พฤติกรรมการดื่มสุราของปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2559 2560-07-26 0.2
78    ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ชนิดาภา ขอสุข 2559 2560-07-26 0.2
79    ผลของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติต่อความเครียดและความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พวงผกา อินทร์เอี่ยม 2559 2560-07-26 0.2
80    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจแบบสอบถามการจัดการตนเองในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก 2559 2560-07-26 0.2
81    ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้สูงเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อความสูงอายุ ฉวีวรรณ อุปมานะ 2559 2560-07-26 0.2
82    พัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนหนองอีเลี่ยน ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ฉวีวรรณ อุปมานะ 2559 2560-07-26 0.2
83    ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก 2559 2560-07-26 0.2
84    การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการลดการสัมผัสควันบุหรี่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 2559 2560-07-26 0.2
85    โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามการรับรู้ของแกนนำด้านสุขภาพ พรรณวรดา สุวัน 2559 2560-07-26 0.2
86    มูลเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2559 2560-07-26 0.2
87    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการยาด้วยตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคในชุมชน ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 2559 2560-07-26 0.2
88    มูลเหตุ การรับรู้ เจตคติ ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นของ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี 2559 2560-07-26 0.2
89    การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสําหรับผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบBBL: กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 2559 2560-07-26 0.2
90    ความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด และความหวังของมารดาที่มีบุตรป่วยเป็นโรคมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบําบัด 2559 2560-07-26 0.2
91    ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 2559 2560-07-26 0.2
92    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกายของประชาชน ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2559 2560-07-26 0.2
93    มูลเหตุผลของการใช้ความเย็นต่อความปวด ระยะเวลาระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ของมารดาครรภ์แรก 2559 2560-07-26 0.2
94    พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ที่มีผู้หารายได้หลักทำงานนอกเวลาปกติในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2558 2559-03-17 0.2
95    การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเผ่าปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านแม่หลุ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อุมาพร เคนศิลา 2558 2558-11-01 0.6
96    ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน พรรณวรดา สุวัน 2558 2559-03-17 0.2
97    ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ชรินทร์พร มะชะรา 2558 2559-07-29 0.2
98    พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของหญิงวัยหมดประจําเดือนที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2558 2559-07-29 0.2
99    ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความเป็นพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2558 2559-07-29 0.2
100    ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรต่อการรับรู้สมรรถนะการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ 2558 2559-07-29 0.2
101    ผลของการสรุปการเรียนรู้โดยใช้ทํานองสรภัญญะของไทยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ศิริลักษณ์ ปัญญา 2558 2559-07-29 0.2
102    ความก้าวหน้าและการดำเนินการของกองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ พรทิพย์ อนันตกุล 2558 2558-05-02 0.6
103    พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยหมดประจำเดือน ปิยภัทร พรหมสุวรรณ 2558 2559-03-17 0.2
104    จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบกลุ่มกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ศิริลักษณ์ ปัญญา 2558 2558-01-01 0.8
105    Chid rearing practices for children at their first year of life: findings from the prospective cohort study of thai children ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2558 2558-12-01 0.4
106    พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2558 2559-07-29 0.2
107    การเริ่มใช้สิ่งเสพติดและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกใช้สิ่งเสพติดในระยะแรก พรรณวรดา สุวัน 2557 2557-07-17 0.2
108    ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 นิตยากร ลุนพรหม 2557 2557-05-30 0.2
109    ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2557 0.2
110    ความสัมพันธ์ของพัฒนาการเด็กกับพฤติกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย พรทิพย์ อนันตกุล 2557 2557-07-17 0.2
111    การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน : การพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชน พรรณวรดา สุวัน 2557 0.2
112    ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ การปฏิบัติตัวและการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและหรือผู้ดูแลที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวรเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ภูษณิศา มหาวรากร 2557 0.2
113    รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยายที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2557 2557-01-01 0.8
114    คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ฉลองรัฐ อินทรีย์ 2557 0.2
115    การเรียนรู้การดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้จากตัวแบบ: กรณีศึกษาบ้านวัวข้อง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2556 2556-01-01 0.6
116    ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านนาเยีย ตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี นิตยากร ลุนพรหม 2556 2556-08-01 0.2
117    คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ฉลองรัฐ อินทรีย์ 2556 2556-06-25 0.2
118    ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ปิติณัช ราชภักดี 2556 2556-06-25 0.2
119    การนำแบบประเมินสภาพผู้ป่วยตามกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น พรทิพย์ อนันตกุล 2555 1
120    ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอดกับผลของการคลอดและ APGAR score ของทารกแรกเกิด ชนิดาภา ขอสุข 2555 2555-07-28 0.2
121    พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่ทำงานเวรผลัด พรรณวรดา สุวัน 2555 0.2
122    ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พิมพ์รดา ทานะผล 2555 0.2
123    ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พรทิพย์ อนันตกุล 2555 0.6
124    ผลของการประคบสมุนไพรแห้งต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2555 0.2
125    การจัดการอาการปวดเข่าและสุขภาพของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดอุดรธานี ปิยภัทร พรหมสุวรรณ 2555 0.2
126    ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ 2555 0.2