ข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     Preceptor 1

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม Preceptor 1 2562ภายใน
2   การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็คทีฟด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน Preceptor 1 2561ภายใน
3   ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพลังน้ำใส สังกัดสํานักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 Preceptor 1 2562ภายใน
4   ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทรายมูลไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 Preceptor 1 2562ภายใน
5   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยกลอนกานท์จากบ้านสวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบ ร่วมมือ Preceptor 1 2562ภายใน
6   การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หน่วยสถิติ และ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ (SICAR) Preceptor 1 2562ภายใน
7   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 Preceptor 1 2562ภายใน
8   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 Preceptor 1 2562ภายใน
9   การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการพื่อเข่าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในอําเภอนาตาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 Preceptor 1 2562ภายใน
10   การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย หน่วยทำดี อย่าหวั่นไหว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบฉลาดรู้ Sicar Model Preceptor 1 2562ภายใน
11   สภาพการนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายศรีรัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 Preceptor 1 2562ภายใน
12   ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ Preceptor 1 2562ภายใน
13   ปัจจยัด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสขุภาพที่ 8 Preceptor 1 2562ภายใน
14   ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ Preceptor 1 2562ภายใน
15   ปัจจยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของมารดาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2562ภายใน
16   ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม Preceptor 1 2562ภายใน
17   ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย Preceptor 1 2562ภายใน
18   การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2562ภายใน
19   QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILAND Preceptor 1 2563ภายใน
20   การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2562ภายใน
21   Factors associated with overweight amomgstudents in Sirindhorn college of public health Khon khaen. Preceptor 1 2563ภายใน
22   บทเรียนการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพ Preceptor 1 2563ภายใน
23   ความรู้ และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่ต้องการการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Preceptor 1 2563ภายใน
24   ภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2564ภายใน
25   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคซิฟิลิสของนักเรียนชายโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ในอำบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2564ภายใน
26   การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2563ภายใน
27   โรคติดเชื้อโควิด-19:แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การระบาดของโรค Preceptor 1 2564ภายใน
28   การใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2564ภายใน
29   ผลของการใช้การเจริญสติต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอด Preceptor 1 2564ภายใน
30   ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของผู้ดูแลและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานี Preceptor 1 2564ภายใน
31   Health Literacy and Hypertension among Village Health Volunteers in a District of Thailand Preceptor 1 2564ภายใน
32   Mental Health Status and Health-Related Quality of Life among Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Patients in Thailand: A Multi-Site Study Preceptor 1 2563ภายนอก
33   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน แผลสดและโรคท้องร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี Preceptor 1 2564ภายนอก
34   Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand Preceptor 1 2564ภายนอก
35   Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients. Preceptor 1 2564ภายนอก
36   ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Preceptor 1 2565ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีและกลุ่มที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2562ภายใน
2   การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยตามหลัก 10 ป. ของผู้สูงอายุในชุมชน พรรณวรดา สุวัน 2563ภายใน
3   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยา กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง บ้านหนองตะไก้ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2563ภายใน
4   แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยสำหรับพยาบาล ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2564ภายใน
5   ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 2564ภายใน
6   บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกับการลดการสัมผัสควันบุหรี เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 2564ภายใน
7   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรค COVID-19 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2564ภายใน
8   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2564ภายใน
9   ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอต่อคะแนนความรู้ของผู้ดูแลสุขภาพเด็กป่วยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2564ภายใน
10   ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัยก่อนเรียน ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2564ภายใน
11   การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2564ภายใน
12   การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลต่อสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลของบัณฑิตพยาบาล ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2564ภายนอก
13   Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand Preceptor 1 2564ภายนอก
14   สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนจังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2564ภายนอก
15   ผลลัพธ์ของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงผสมผสาน กาญจนา ปัญญาธร 2564ภายใน
16   ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กาญจนา ปัญญาธร 2564ภายใน
17   ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2564ภายใน
18   Validation of the modified Thai Cancer Survior,s unmet needs (T-CaSUN )for Cholangiocarcinoma patients. Preceptor 1 2564ภายนอก
19   ภาวะซึมเศร้าและการปรับตัวของมารดาหลังผ่าตัดคลอดและมารดาหลังคลอดปกติ ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 2565ภายใน
20   ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสัย คะตา 2565ภายใน


ข้อมูลภาระการสอน    Preceptor 1
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0 378
2 822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 0 420
3 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 0 420
4 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 0 189
5 822422 การบริหารการพยาบาล 3 0
6 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ 1 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 0 378
2 822422 การบริหารการพยาบาล 3 0
3 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0 378
4 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ 1 0
5 822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 9 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6 0
2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 0 378
3 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 0 189
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ