ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Effect of Development of PP-METHOD Discharge Planning Guideline For Chronic Diseases Patients in The Songdoa Hospital
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    พรรณวรดา สุวัน
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    จุฑารัตน์ เสาวพันธ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายนอก
งบประมาณโครงการ   ::    250000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี Vol 27 No 1 (2019): January - April
เอกสารงานวิจัย   ::    Effect of Development of PP-METHOD DischargePlanning Guideline For Chronic Diseases Patients in The Songdoa Hospital
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.6