ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ชนิดาภา ขอสุข
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    วรนุช ไชยวาน
สุภาพักตร์ หาญกล้า
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    8500
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารงานวิจัย   ::    ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้วิธีการแข่งขันทีมเกมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาความรู้รวบยอด ทางการพยาบาลมารดาและทารกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0