ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความเครียดและความพร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    พวงผกา อินทร์เอี่ยม
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    60000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็น สิทธิมนุษยชน” (Nurses: A Voice to Lead – Health is a Human Right)
เอกสารงานวิจัย   ::   
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.2