ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    Preceptor 1
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    50000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    วารสารสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
เอกสารงานวิจัย   ::    ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยง ในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.8