ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การพัฒนานวัตกรรมหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขาและเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า ของทารกแรกเกิด ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    ชรินทร์พร มะชะรา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ภัสพร โมฆะรัตน์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    8000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
เอกสารงานวิจัย   ::    การพัฒนานวัตกรรมหุนฝกฉีดยาเขากลามเนื้อตนขาและเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า ของทารกแรกเกิด ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0