ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    นันทาวดี ศิริจันทรา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    30000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    วารสารพยาบาล, 68(2) ,1-8, 2562 April-June 2019
เอกสารงานวิจัย   ::    Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.8