ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    Preceptor 1
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    กาญจนา ปัญญาธร
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    30000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    กึ่งทดลอง
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    มณีนุช สุทธสนธิ์และกาญจนา ปัญญาธร.การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนักโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2562; 37(3):1-12.
เอกสารงานวิจัย   ::    ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอาการหนัก โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.8