ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    Preceptor 1
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ปิติณัช ราชภักดี
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    30000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ปีที่ 25 (1) มกราคม-มิถุนายน 2562:1-13
เอกสารงานวิจัย   ::    ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/211775/146718
หน่วยคะแนน   ::          0.6