ข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ปิติณัช ราชภักดี

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ผลของการใช้ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ณ ตำบลหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ปิติณัช ราชภักดี 2556ภายใน
2   ความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยวิกฤต ปิติณัช ราชภักดี 2559ภายใน
3   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบ าลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปิติณัช ราชภักดี 2561ภายใน
4   ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปิติณัช ราชภักดี 2561ภายใน
5   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพดเล็ต (Padlet) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ 2 หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูก ปิติณัช ราชภักดี 2562ภายใน
6   ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 ปิติณัช ราชภักดี 2564ภายใน
7   การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนักศึกษาพยาบาล ปิติณัช ราชภักดี 2564ภายใน
8   ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ ปิติณัช ราชภักดี 2564ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 2559ภายใน
2   ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ Preceptor 1 2562ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ปิติณัช ราชภักดี
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   เวียนเทียนวันมาฆบูชา ปิติณัช ราชภักดี 2556ภายใน


ข้อมูลการพัฒนาตนเอง    ปิติณัช ราชภักดี
โครงการพัฒนาตนเอง   
ลำดับ ชื่อกิจกรรม / การอบรม หน่วยงานที่จัด ประเภท วันที่เริ่มกิจกรรม จำนวนชั่วโมง ปีCNEU ที่ได้รับ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Instructure Training) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเรียนการสอน 19-01-2565 15 2564 13.5
2 การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือดสำหรับพยาบาลครั้งที่ 4 หนีวยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้านวิชาการ 24-12-2564 8 2564 8
3 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทางผิวหนัง ๋HAI skin infection คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิชาการ 16-12-2564 7 2564 3
4 การสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation based Learning)และการประเมินทักษะทางคลินิคโดยการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 12-11-2564 6 2564
5 Nursing care of the patient with mild traumatic brain injury งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิชาชีพ 23-09-2564 1 2564 1
6 Next New Normal in Post COVID-19 Era : Nursing Roles สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ด้านวิชาการ 22-09-2564 7 2564 3
7 การประชุมวิชาการ หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด ครั้งที่4 เรื่อง Vascular Nursing Care 2021 Confirmation หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิชาชีพ 17-09-2564 7 2564 6.5
8 การเข้าประชุมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 43 ปี เรื่อง "แนวโน้มการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในยุค New Normal ด้วยระบบการศึกษาทางไกล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านการเรียนการสอน 10-09-2564 4 2564 4
9 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ เรื่องชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ด้านวิชาชีพ 06-08-2564 7 2564 5
10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย : การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 29-04-2564 6 2563
11 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ด้านวิชาชีพ 23-03-2564 18 2563 19.5
12 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิชาชีพ 05-03-2564 6 2563 5
13 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิชาชีพ 25-01-2564 1 2563 1
14 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 16-10-2563 6 2563
15 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 02-09-2563 12 2563
16 Emergency in Cardiology :Care and management ศูนย์โรคหัวสิริกิตต์ ขอนแก่น ด้านวิชาชีพ 30-01-2563 12 2562 13
17 ACLS ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ด้านวิชาชีพ 14-12-2562 16 2562
18 chest day โรงพยาบาลอุดรธานี ด้านวิชาชีพ 01-11-2562 7 2562 6.5
19 ประชุมอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 8 โรงพยาบาลอุดรธานี ด้านวิชาชีพ 26-09-2562 14 2562 10
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 04-09-2562 12 2562
21 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 23-04-2562 3 2561
22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 19-04-2562 14 2561
23 Update in Emergency management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ด้านวิชาการ 01-04-2562 21 2561 16
24 สร้างวัฒนกรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านการเรียนการสอน 10-07-2561 6 2561
25 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ด้านวิชาการ 11-06-2561 14 2561
26 การบูรณาการการใช้ยา อย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 20-04-2561 6 2560 0
27 Update in Adult nursing Ramathibodhi 2018 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านวิชาการ 13-03-2561 21 2551 17
28 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี ด้านการวัดและประเมินผล 12-01-2561 6 2560
29 ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง 6th Khon Kaen ACS Forum 2017 สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้านวิชาการ 17-11-2560 7 2560 5
30 "North East Cardiac Forum "Progress in Cardiology" สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้านวิชาการ 20-07-2560 17 2559 10
31 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ด้านวิชาชีพ 12-07-2560 18 2559 18.5
32 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 25-11-2559 6 0
33 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ด้านการเรียนการสอน 24-06-2559 6 2558
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ด้านการเรียนการสอน 03-06-2559 6 2558
35 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 21-03-2559 6 2558
36 Standard course in Clinical Trial 2015 รพ.จุฬาลงกรณ์ ด้านวิชาการ 11-11-2558 12 2558
37 IV Care During COVID-19 Situations in Thailand (Online) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิชาชีพ 05-04-2021 6 2562 5
38 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ด้านวิชาชีพ 23-03-2021 18 2562 19.5
39 การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง The challenges of conflict management in palliative care issues งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิชาชีพ 01-01-2021 1 2562 1
40 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 16-09-2020 6 2562 0
41 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 02-09-2020 12 2562 0
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารรสุขสิริธร ขอนแก่น ด้านวิชาการ 24-08-2020 7 2562 0
43 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัยชุด คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 26-05-2020 15 2562 0


ข้อมูลภาระการสอน    ปิติณัช ราชภักดี
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 24 0
2 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 0 189
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 0 0
2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 0 189
3 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 6 0
4 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 0 378
2 822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล 2 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 16 0
3 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 12 0
4 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 0 378
5 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 12 0
6 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 0 45