ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    กาญจนา ปัญญาธร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ณัฎฐากุล บึงมุม
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    30000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    พรรณนา
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี 2562, 27(2) พฤษภาคม-สิงหาคม.
เอกสารงานวิจัย   ::    พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.6