ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    Preceptor 1
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    15000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    เชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม;2019:38(4),426-469.
เอกสารงานวิจัย   ::    การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านโดยครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          http://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article2512_76453.pdf
หน่วยคะแนน   ::          0.6