ข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   Chid rearing practices for children at their first year of life: findings from the prospective cohort study of thai children ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2558ภายใน
2   พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2558ภายใน
3   รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยายที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2557ภายใน
4   พฤติกรรมการดื่มสุราของปู่ ย่า ตา ยาย ที่เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2559ภายใน
5   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์ผูกยึดเข็ม IV (3 in1)” ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ภายใน
6   ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานต่อทักษะการดูแลสุ ขภาพตนเองของเด็กป่วย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ภายใน
7   ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอ “จากพี่สู่น้อง” สอนการใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดํา ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ภายใน
8   ผลการประเมินโครงการ “ส่งเสริมเวลาคณุภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทาน” ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ภายใน
9   พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน ในเขตชุมชนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2561ภายใน
10   ประสิทธิผลของสื่อวีดีโอต่อคะแนนความรู้ของผู้ดูแลสุขภาพเด็กป่วยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2564ภายใน
11   ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัยก่อนเรียน ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 2564ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 Preceptor 1 2562ภายใน
2   ปัจจัยความฉลาดทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายในจังหวัดบึงกาฬ Preceptor 1 2562ภายใน
3   ปัจจยัด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสขุภาพที่ 8 Preceptor 1 2562ภายใน
4   QUALITY OF LIFE OF THE PINEAPPLE PLANTERS IN ASSOCIATION WITH CHEMICAL PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USED IN HEALTH REGION 8 THAILAND Preceptor 1 2563ภายใน
5   Factors associated with overweight amomgstudents in Sirindhorn college of public health Khon khaen. Preceptor 1 2563ภายใน
6   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อโรคซิฟิลิสของนักเรียนชายโรงเรียมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ในอำบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี Preceptor 1 2564ภายใน
7   ความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของผู้ดูแลและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานี Preceptor 1 2564ภายใน
8   Health Literacy and Hypertension among Village Health Volunteers in a District of Thailand Preceptor 1 2564ภายใน
9   Factors Associated with Risk Perception towards Coronavirus 2019 (COVID-19) Among Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province, Thailand Preceptor 1 2564ภายนอก
10   ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ ปิติณัช ราชภักดี 2564ภายใน


ข้อมูลการพัฒนาตนเอง    ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ
โครงการพัฒนาตนเอง   
ลำดับ ชื่อกิจกรรม / การอบรม หน่วยงานที่จัด ประเภท วันที่เริ่มกิจกรรม จำนวนชั่วโมง ปีCNEU ที่ได้รับ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเรียนการสอน 19-01-2565 15 2565 13.5
2 ประชุมวิชาการจริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้านวิชาชีพ 06-09-2564 12 2564 13.5
3 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์(Online) ครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ด้านวิชาชีพ 23-08-2564 3 2564 2.5
4 โครงอบรมการใช้โปรแกรม RTU.VPN มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 06-08-2564 3 2564 0
5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 28-06-2564 6 2564 0
6 การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 15-06-2564 6 2564 -0.5
7 การประชุม ONLINE การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 31-05-2564 3 2563 0
8 การออกแบบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติในการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 29-05-2564 6 2563 0
9 บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ด้านวิชาชีพ 05-02-2564 2 2563 1
10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านวิชาการ 16-10-2563 6 2563
11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านวิชาการ 02-09-2563 12 2563
12 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ขอนแก่น ด้านวิชาการ 24-08-2563 6 2563
13 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยชุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาชีพ 27-04-2563 12 2562
14 การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เรื่องกลยุทธ์ในการทำงานด้านการควบคุมยาสูบให้มีความสุข และบรรลุเป้าหมาย สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทย ด้านวิชาการ 30-01-2563 8 2562 3.5
15 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวตกรรมและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาชีพ 04-09-2562 12 2562
16 Update Pediatric Patient Safety คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ด้านวิชาการ 26-08-2562 12 2562 13
17 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 20-05-2562 12 2561
18 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 23-04-2562 3 2561
19 Highlights in Neonatal Problems คณะแพทยศาสตร์ มข. ด้านวิชาชีพ 07-02-2562 12 2561 8.0
20 Pediatric GI สัญจร โรงพยาบาลอุดรธานี ด้านวิชาการ 18-01-2562 6 2561 0
21 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 10-07-2561 6 2561 0
22 โครงการอบรม การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 20-04-2561 6 2560
23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ด้านการเรียนการสอน 22-03-2561 6 2560 13.5
24 “ความปลอดภัยในเด็ก:แนวทางพัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการเรียนการสอน 01-02-2561 12 2560 12.5
25 "การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี" มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 19-01-2561 6 2560
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี ด้านการวัดและประเมินผล 12-01-2561 6 2560
27 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 12-01-2561 6 2560
28 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2560 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ด้านวิชาชีพ 07-07-2560 8 2559 5.5
29 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 25-11-2559 6 2559
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ด้านวิชาการ 03-06-2559 6 2558
31 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 03-05-2559 6 2558
32 Pediatric Nursing Update 2015ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จ.ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการเรียนการสอน 02-10-2558 6 2558
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing an academic manuscript สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านวิชาการ 22-12-2016 12 2559


ข้อมูลภาระการสอน    ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 5 0
2 822203 การประเมินภาวะสุขภาพ 0 90
3 822204 การพยาบาลพื้นฐาน 0 90
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 5 45
2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 0 378
3 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
4 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 0 189
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 7 0
2 822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 0 378
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
2 822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 0 378
3 822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 6 0
4 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 5 45
2 822215 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 7 0