ข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ผลของการสรุปการเรียนรู้โดยใช้ทํานองสรภัญญะของไทยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2558ภายใน
2   จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบกลุ่มกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2558ภายใน
3   ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2559ภายใน
4   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกของมารดาหลังคลอดที่บุตรแรกคลอดมีภาวะตัวเหลือง ในโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2561ภายใน
5   การถอดบทเรียนจากกิจกรรมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ของ ชมรม นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี. ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2560ภายใน
6   การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุค 4.0 ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2563ภายใน
7   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยจิตสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการกลับมาเสพยาซ้ำของผู้กลับไปเสพเมทแอมแฟตามีนซ้ำในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2564ภายใน
8   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 2564ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติการพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน พรรณวรดา สุวัน 2558ภายใน
2   Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital นันทาวดี ศิริจันทรา 2562ภายใน


ข้อมูลการพัฒนาตนเอง    ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา
โครงการพัฒนาตนเอง   
ลำดับ ชื่อกิจกรรม / การอบรม หน่วยงานที่จัด ประเภท วันที่เริ่มกิจกรรม จำนวนชั่วโมง ปีCNEU ที่ได้รับ
1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจุดเน้นการปฏิบัติของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยแนวคิด Entrustable Professional Activities (EPAs) สภาการพยาบาล ด้านการเรียนการสอน 30-09-2565 6 2565 5
2 การประชุมวิชาการเรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Problem solving therapy for decreasing suicide behavior) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ด้านวิชาชีพ 09-06-2565 12 2564 11
3 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลยุค NEW NORMAL คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 08-03-2565 6 2564
4 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2564 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ด้านวิชาชีพ 07-07-2564 24 2564 14
5 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 15 พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ ด้านวิชาชีพ 24-05-2564 12 2564 5.5
6 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 16-10-2563 6 2563
7 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 02-09-2563 12 2563
8 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤตโควิดและ New Normal คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านวิชาชีพ 13-08-2563 12 2563 11
9 อบรมจิตเวชผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ด้านวิชาชีพ 19-12-2562 12 2562 11
10 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร ด้านการเรียนการสอน 04-09-2562 12 2562
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร ด้านวิชาการ 20-04-2562 12 2561
12 แนวปฏิบัติการและมาตราฐานการให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน กรมสุขภาพจิต ด้านวิชาชีพ 24-09-2561 12 2561 12
13 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 10-07-2561 6 2561
14 โครงการอบรมปฎิบัติการมาตราฐานการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้านวิชาการ 12-06-2561 6 2561
15 โครงการอบรมปฏิบัติการมาตราฐานการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้านวิชาการ 11-06-2561 6 2561 0
16 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลครั้งที่ 12 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ด้านวิชาการ 07-06-2561 8 2561 7
17 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร ด้านวิชาการ 20-04-2561 6 2560
18 แนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต กรมสุขภาพจิต ด้านวิชาชีพ 25-01-2561 6 2561
19 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร ด้านวิชาการ 12-01-2561 6 2560
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน 12-01-2561 6 2560
21 โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม ด้านวิชาชีพ 01-05-2560 16 2559 8
22 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 25-11-2559 6 2559
23 อบรมวิชาการเรื่อง เพราะคุณคือศูนย์กลางร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย ประจำปี 2559 โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ด้านการเรียนการสอน 24-06-2559 6 2558
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ด้านวิชาการ 03-06-2559 6 2558
25 โครงการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ SOAPIE ในการศึกษาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านการเรียนการสอน 21-03-2559 6 2558
26 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ด้านวิชาการ 17-03-2559 6 2558
27 ประชุมวิชาการเรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านวิชาการ 08-06-2022 12 2564 11
28 ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ด้านวิชาชีพ 11-01-2022 8 2564 7
29 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ด้านวิชาชีพ 07-07-2021 12 2564 0
30 ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลครั้งที่ 15 "พยาบาลกับการช่วยเลิกยาสูบ" เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ด้านวิชาชีพ 24-05-2021 9 2564 5.5
31 โครงการการจัดการความรู้การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านวิชาการ 12-06-2020 6 2562 0
32 การพัฒนาศักยภาพการเขียนชุดโครงการวิจัยปี 2562 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 28-04-2020 8 2562 0
33 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนชุดโครงการวิจัยปี 2562 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 27-04-2020 7 2562 0
34 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้านวิชาชีพ 10-03-2020 6 2562 0


ข้อมูลภาระการสอน    ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0 378
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 0 189
2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 3 0
3 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 19 0
4 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
5 822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล 14 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0 378
2 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 8 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 15 0
2 822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 0 95
3 822225 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 0 189
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822211 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 8 0
2 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 3 45