ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย   ::    ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย
ปีงบประมาณ   ::    2562
หัวหน้าโครงการวิจัย   ::    Preceptor 1
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::    จริยา มงคลสวัสดิ์
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   ::    8000
ประเภทโครงการวิจัย   ::    บทความวิชาการ
สาขาวิชา   ::    วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการดำเนินงาน   ::    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการตีพิมพ์เผยแพร่   ::    อุมาสวรรค์ ชูหา,พัชรา สมชื่อ,สุภาวดี นาคสุขุม,ปุณรดา พวงสมัย,รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์และจริยา มงคลสวัสดิ์.ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย.วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 16(2);2562:176-86.
เอกสารงานวิจัย   ::    ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย
บทคัดย่อโครงการวิจัย   ::          
หน่วยคะแนน   ::          0.6