ข้อมูลภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

          

ข้อมูลโครงการวิจัย     นันทาวดี ศิริจันทรา

โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ผลของการประคบสมุนไพรแห้งต่ออาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2555ภายใน
2   พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของหญิงวัยหมดประจําเดือนที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2558ภายใน
3   มูลเหตุพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2559ภายใน
4   การศึกษา ดัชนีมวลกาย การทํางานของหัวใจห้องล่าง อัตราการกรองของไต และระยะเวลาการใช้เครื่องหัวใจ และปอดเทียม ในผู้ป่วยผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ นันทาวดี ศิริจันทรา 2561ภายใน
5   Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital นันทาวดี ศิริจันทรา 2562ภายใน
6   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนสำคัญในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี นันทาวดี ศิริจันทรา 2565ภายใน

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   การจัดการอาการปวดเข่าและสุขภาพของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดอุดรธานี ปิยภัทร พรหมสุวรรณ(-) 2555ภายใน
2   พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยหมดประจำเดือน ปิยภัทร พรหมสุวรรณ(-) 2558ภายใน
3   ปัจจัยสัมพันธ์กับการเกิดภาวะถอนพิษสุราในผู้ป่วยกระดูกหักที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง โรงพยาบาลอุดรธานี พรรณวรดา สุวัน 2564ภายใน
4   ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ ดร.ปิติณัช ราชภักดี 2564ภายใน


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ    นันทาวดี ศิริจันทรา
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   ขยับกายสบายชีวิต ด้วยผ้าขาวม้า นันทาวดี ศิริจันทรา 2555ภายใน
2   ส่งเสริมโภชนาการในผู้สูงอายุ นันทาวดี ศิริจันทรา 2555ภายใน
3   ส่งเสริมการนอนหลับในผู้สูงอายุ นันทาวดี ศิริจันทรา 2555ภายใน
4   งานบุญปลอดเหล้า นันทาวดี ศิริจันทรา 2555ภายใน
5   บริหารปอดในผู้สูบบุหรี่ นันทาวดี ศิริจันทรา 2555ภายใน


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    นันทาวดี ศิริจันทรา
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี   
ลำดับชื่อโครงการทำนุบำรุงฯ หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงฯปีการศึกษาแหล่งเงิน
1   กิจกรรมวันปีใหม่ นันทาวดี ศิริจันทรา 2556ภายใน
2   สรภัญญะกับการเรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิยา นันทาวดี ศิริจันทรา 2558ภายใน
3   สวนสมุนไพรสร้างเสริมภูมิปัญญาไทย นันทาวดี ศิริจันทรา 2558ภายใน
4   รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ นันทาวดี ศิริจันทรา 2558ภายใน
5   สวมชุดผ้าไทย นันทาวดี ศิริจันทรา 2558ภายใน


ข้อมูลการพัฒนาตนเอง    นันทาวดี ศิริจันทรา
โครงการพัฒนาตนเอง   
ลำดับ ชื่อกิจกรรม / การอบรม หน่วยงานที่จัด ประเภท วันที่เริ่มกิจกรรม จำนวนชั่วโมง ปีCNEU ที่ได้รับ
1 การประชุมพฤฒาวิทยา การดูแลผู้สูงอายุยุคดิจิทัล สมาคมพฤฒาวิทยา ด้านวิชาการ 01-03-2566 21 2565 12
2 การผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์พยาบาล ม.ราชธานี ด้านการเรียนการสอน 26-11-2565 6 2565 0
3 ประชุมวิชาการ 1st Northeastern Thailand Hypertension Summit : NETHS ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ด้านวิชาชีพ 02-09-2565 12 2565
4 เปิดโลกการเรียนรู้สื่อดิจิทัลด้านสุขภาพและการพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้านวิชาการ 25-06-2565 12 2565 11.5
5 QSHC mid-year meeting 2022 cardiology indept ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ด้านวิชาการ 23-06-2565 24 2565
6 การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบครั้งที่ 9 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สสส. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ด้านวิชาการ 19-02-2565 16 2564 6
7 การพยาบาลศัลยศาสตร์หลอดเลือดสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 4 ฝ่ายการพยาบาลวชิรพยาบาล ด้านวิชาการ 24-12-2564 8 2564 8
8 Research Ethics training course human subject project course &Good clinical practice course (CPG) National Research Council of Thailand and forum for Ethic Review committee in Thailand ด้านวิชาการ 22-12-2564 8 2564 0
9 Vascular Nursing Care 2021 รถ.ศรีนครินทร์ ด้านการเรียนการสอน 17-09-2564 7 2564 6.5
10 บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สสส. ด้านวิชาชีพ 23-08-2564 8 2564 2.5
11 การปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย สภากาพยาบาล ด้านวิชาชีพ 13-08-2564 16 2564 11
12 ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ รถ.สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ด้านวิชาชีพ 06-08-2564 8 2564 5
13 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชน :นวัตกรรมการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี และสำนกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านวิชาชีพ 26-07-2564 7 2564 7
14 “Lesson Learned & New Challenges of Stroke Nurses in the Stroke Unit: Ischemic plus Hemorrhagic Strokes” ชมรมวิจัยและนวัตกรรมโรคหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย ด้านวิชาการ 21-06-2564 2 2563 0
15 "EP.12 - Delirium-Multidisciplinary Team Intervention" ศิริราชพยาบาล ด้านวิชาการ 19-06-2564 3 2564 2
16 ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 15 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สสส. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ด้านวิชาชีพ 24-05-2564 16 2563 5.5
17 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการเลือกใช่สถิติในการวิจัย ม.ราชธานี อุดร ด้านวิชาการ 29-04-2564 6 2563 0
18 เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 25-04-2564 6 2564 0
19 การเขียนเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิชาการ 24-04-2564 3 2563 0
20 พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ โรงเรียนรักษาศีล 5 ด้านการเรียนการสอน 20-04-2564 2 2563 0
21 โควิด 19 และระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านวิชาการ 17-04-2564 3 2563 0
22 CPG online Training มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านวิชาการ 15-04-2564 6 2563 0
23 Orthogeriatric Nursing Care ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราขนครเชียงใหม่ ด้านวิชาการ 23-03-2564 21 2563 19.5
24 การประชุมวิชาการพยาบาล ORTHOGERIATRIC NURSING มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านวิชาการ 23-03-2564 18 2563 19.5
25 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 8 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ ด้านการเรียนการสอน 30-01-2564 8 2563
26 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตรื มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 16-10-2563 6 2563 0
27 การอบรมโครงการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 02-09-2563 12 2563 0
28 Emergency in Cardiology :Care and management ศูนย์หัวใจสิริกิตต ด้านวิชาการ 30-01-2563 12 2562 10
29 โครงกาอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง "Advanced Cardiac Life Support : ACLS" รุ่นที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ รพ.พระมงกุฎ ด้านวิชาการ 14-12-2562 12 2562 10
30 ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ ด้านวิชาชีพ 09-11-2562 12 2562 0
31 Chest Day รพ. อุดรธานี ด้านวิชาการ 01-11-2562 6 2562 6.5
32 udonthani provicial network of medicine รพ.อุดรธานี ด้านวิชาการ 26-09-2562 12 2562 10
33 RTUNC 4th ม.ราชธานี ด้านวิชาการ 31-05-2562 6 2561 0
34 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนศักยภาพบุคคลกรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 19-04-2562 12 2561 0
35 สุขภาพดีมีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สสอท. ด้านการเรียนการสอน 28-03-2562 12 2561
36 Udonthani Medicine Annual Meeting "Interdepartmental Collaboration for best ร.พ.อุดรธานี ด้านวิชาการ 30-08-2561 12 2561 10.50
37 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศ ม.ราชธานี ด้านการเรียนการสอน 10-07-2561 6 2561 0
38 Diabetes :Shape a treatment and care 2018 สมาคมพยาบาลโรคเบาหวานและสมาคมพยาบาล ด้านวิชาชีพ 30-05-2561 18 2560 17.50
39 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ม.ราชธานี ด้านการเรียนการสอน 12-01-2561 6 2560 0
40 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะพยาบาลม.ราชธรานี อุดรธานี ด้านการวัดและประเมินผล 12-01-2561 6 2560 0
41 RTUNC 2017 มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านวิชาการ 26-07-2560 6 2559 0
42 Cardio forum 8th คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิชาชีพ 20-07-2560 17 2559
43 ประชุมเผยแพร่แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 สพฐ. 25 ด้านการเรียนการสอน 19-06-2560 6 2559 0
44 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านวิชาการ 29-04-2560 6 2559 26
45 RTUNC 2016 มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านวิชาชีพ 02-07-2559 6 2558 0
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี ด้านการเรียนการสอน 29-06-2559 6 2558 0
47 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการสร้างนักคิดสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ด้านการเรียนการสอน 17-03-2559 12 2558 11.50
48 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ด้านวิชาการ 06-02-2559 6 2558 0
49 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านวิชาการ 16-06-2558 6 2557 2
50 KM เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลยุค 4.0 ม. ราชธานี อุดร ด้านการเรียนการสอน 23-04-2062 3 2561 0
51 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย ม. ราชธานี อุดร ด้านวิชาการ 19-04-2062 12 2561 0
52 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มรภ.อุดร ด้านวิชาการ 12-02-2006 12 2561 0


ข้อมูลภาระการสอน    นันทาวดี ศิริจันทรา
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 26 0
2 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 0 378
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822321 การวิจัยทางการพยาบาล 0 45
2 822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 0 378
3 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 9 0
4 822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาล 4 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 0 378
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ
1 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 15 0
2 822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2 18 0
3 822207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 15 0
ภาระการสอนปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3   
ลำดับ รายวิชา ชม. ทฤษฎี ชม. ปฏิบัติ