ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
    ข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์ 
เลือกปีการศึกษา                
ข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์
ลำดับ ชื่อ - สกุล ทฤษฎี ปฏิบัติ ทดลอง รวม
1 พวงผกา อินทร์เอี่ยม 1.95 3.775 3.775 5.725
2 จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 1.275 10.0125 10.0125 11.2875
3 ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 1.625 10.0125 10.0125 11.6375
4 ปิติณัช ราชภักดี 1.25 10.0125 10.0125 11.2625
5 นันทาวดี ศิริจันทรา 1.2 4.725 4.725 5.925
6 นภารินทร์ นวลไธสง 0.7 10.0125 10.0125 10.7125
7 พรพิมล ศรีสุวรรณ 1.075 9.45 9.45 10.525
8 นงนุช บุญมาลา 0 2.6 2.6 2.6
9 วรนุช ไชยวาน 2.175 9.45 9.45 11.625
10 สุภาพักตร์ หาญกล้า 1.2 9.45 9.45 10.65
11 ศิริลักษณ์ ปัญญา 0.85 8.8375 8.8375 9.6875
12 รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 0 11.8125 11.8125 11.8125
13 ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 0.675 10.0125 10.0125 10.6875
14 ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 0.075 7.65 7.65 7.725
15 ณัฎฐากุล บึงมุม 1.175 6.3875 6.3875 7.5625
16 พรรณวรดา สุวัน 0.775 7.65 7.65 8.425
17 ภัสพร โมฆะรัตน์ 0.875 9.45 9.45 10.325
18 ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 0.825 10.0125 10.0125 10.8375
19 เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 0.9 8.6125 8.6125 9.5125
20 กชนิภา ขวาวงษ์ 0 4.725 4.725 4.725
21 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 0 0 0 0
22 กาญจนา ปัญญาธร 0.3 1.525 1.525 1.825
23 อัญชลี อ้วนแก้ว 0 0 0 0
24 สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 0 0 0 0
25 วิยะดา ทิพม่อม 0 0 0 0
26 ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 0 0 0 0
27 พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธัญญสวัสดิ์ 0 0 0 0
28 ธันยาพร โคตรชุม 0 0 0 0
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved