ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

เลือกปีการศึกษา                

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1  822432 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนอาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 0) (ป 378)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 0) (ป 378)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 0) (ป 378)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ภูษณิศา มหาวรากร(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล(ท 0) (ป 378)
Preceptor 1(ท 0) (ป 378)
2  822326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี(ท 0) (ป 189)
อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว(ท 0) (ป 378)
อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ภพธรรม วิชาดี(ท 0) (ป 378)
3  822328 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชอาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์นิภาภัทร อยู่พุ่ม(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล(ท 0) (ป 378)
อาจารย์รุ่งอรุณ โทวันนัง(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา(ท 0) (ป 378)
4  822330 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1อาจารย์วรนุช ไชยวาน(ท 0) (ป 378)
อาจารย์จริยา มงคลสวัสดิ์(ท 0) (ป 189)
อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ(ท 0) (ป 378)
อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง(ท 0) (ป 378)
อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ศิริพร พรแสน(ท 0) (ป 378)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ภัสพร โมฆะรัตน์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ชรินทร์พร มะชะรา(ท 0) (ป 189)
5  822422 การบริหารการพยาบาลอาจารย์จริยา มงคลสวัสดิ์(ท 12) (ป 0)
อาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม(ท 9) (ป 0)
Preceptor 1(ท 3) (ป 0)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 3) (ป 0)
อาจารย์ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา(ท 3) (ป 0)
6  822423 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลอาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม(ท 27) (ป 0)
อาจารย์จริยา มงคลสวัสดิ์(ท 12) (ป 0)
อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา(ท 6) (ป 0)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 3) (ป 0)
อาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ (ท 9) (ป 0)
อาจารย์ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล(ท 9) (ป 0)
อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 9) (ป 0)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 9) (ป 0)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 9) (ป 0)
อาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์(ท 9) (ป 0)
อาจารย์นิภาภัทร อยู่พุ่ม(ท 9) (ป 0)
อาจารย์ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา(ท 6) (ป 0)
7  830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขอาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า(ท 6) (ป 0)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 9) (ป 0)
อาจารย์วรนุช ไชยวาน(ท 6) (ป 0)
อาจารย์ศิริพร พรแสน(ท 6) (ป 0)
อาจารย์ภัสพร โมฆะรัตน์(ท 3) (ป 0)
8  822317 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 6) (ป 0)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 5) (ป 0)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ภูษณิศา มหาวรากร(ท 3) (ป 0)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 8) (ป 0)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 4) (ป 0)
9  822314 การผดุงครรภ์อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า(ท 3) (ป 0)
อาจารย์วรนุช ไชยวาน(ท 18) (ป 0)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 3) (ป 0)
อาจารย์ศิริพร พรแสน(ท 6) (ป 0)
10  822316 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2อาจารย์ชรินทร์พร มะชะรา(ท 7) (ป 0)
อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ (ท 5) (ป 0)
อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ(ท 10) (ป 0)
อาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล(ท 4) (ป 0)
11  822308 การพยาบาลผู้ใหญ่2อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา(ท 24) (ป 0)
อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี(ท 21) (ป 0)
12  822419 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 4) (ป 0)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 6) (ป 0)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 3) (ป 0)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 3) (ป 0)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 5) (ป 0)
Preceptor 1(ท 9) (ป 0)
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1  822327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี(ท 0) (ป 189)
อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ภพธรรม วิชาดี(ท 0) (ป 189)
อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว(ท 0) (ป 378)
อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์รุ่งระวี ถนอมทรัพย์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม(ท 0) (ป 189)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 0) (ป 189)
2  822329 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นอาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ (ท 0) (ป 378)
อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา(ท 0) (ป 189)
อาจารย์ชรินทร์พร มะชะรา(ท 0) (ป 378)
อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล(ท 0) (ป 378)
อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง(ท 0) (ป 378)
3  822433 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 0) (ป 140)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 0) (ป 140)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 0) (ป 140)
4  822431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2อาจารย์วรนุช ไชยวาน(ท 0) (ป 378)
อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ศิริพร พรแสน(ท 0) (ป 378)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 0) (ป 378)
อาจารย์ภัสพร โมฆะรัตน์(ท 0) (ป 378)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 0) (ป 378)
Preceptor 2(ท 0) (ป 378)
Preceptor 1(ท 0) (ป 378)
5  822424 ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอาจารย์วรนุช ไชยวาน(ท 8) (ป 0)
อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า(ท 8) (ป 0)
อาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 8) (ป 0)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 4) (ป 0)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 4) (ป 0)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 4) (ป 0)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี(ท 4) (ป 0)
อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว(ท 3) (ป 0)
อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์(ท 3) (ป 0)
อาจารย์ชรินทร์พร มะชะรา(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ (ท 4) (ป 0)
อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ(ท 4) (ป 0)
อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง(ท 4) (ป 0)
อาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม(ท 3) (ป 0)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 4) (ป 0)
อาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา(ท 4) (ป 0)
อาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์(ท 4) (ป 0)
6  822321 การวิจัยทางการพยาบาลอาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา(ท 3) (ป 45)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 6) (ป 45)
อาจารย์ชรินทร์พร มะชะรา(ท 2) (ป 45)
อาจารย์นภารินทร์ นวลไธสง(ท 2) (ป 0)
อาจารย์ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ (ท 7) (ป 45)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 10) (ป 45)
อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา(ท 0) (ป 45)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 0) (ป 45)
อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว(ท 0) (ป 45)
อาจารย์ปิติณัช ราชภักดี(ท 0) (ป 45)
อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์(ท 0) (ป 45)
7  822320 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลPreceptor 1(ท 9) (ป 0)
อาจารย์ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว(ท 9) (ป 0)
อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ(ท 6) (ป 0)
อาจารย์นันทาวดี ศิริจันทรา(ท 6) (ป 0)
8  822318 การพยาบาลอนามัยชุมชน2อาจารย์ณัฎฐากุล บึงมุม(ท 9) (ป 0)
อาจารย์นิตยากร ลุนพรหม(ท 9) (ป 0)
อาจารย์พรรณวรดา สุวัน(ท 3) (ป 0)
อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร(ท 3) (ป 0)
อาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง(ท 6) (ป 0)
9  822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร(ท 0) (ป 140)
10  822434 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลอาจารย์จริยา มงคลสวัสดิ์(ท 0) (ป 140)
อาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม(ท 0) (ป 140)
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1  822101 มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาลอาจารย์พวงผกา อินทร์เอี่ยม(ท 8) (ป 0)
อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ(ท 5) (ป 0)
อาจารย์ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา(ท 10) (ป 0)
อาจารย์สุมิศา กุมลา(ท 11) (ป 0)
ร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร(ท 5) (ป 0)
2  821106 จิตวิทยาพัฒนาการอาจารย์ศิริลักษณ์ ปัญญา(ท 15) (ป 0)
อาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์(ท 15) (ป 0)
3  830103 จิตตปัญญาศึกษาอาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล(ท 9) (ป 0)
Preceptor 1(ท 7) (ป 0)
อาจารย์สุมิศา กุมลา(ท 14) (ป 0)
4  830106 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จอาจารย์ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล(ท 10) (ป 0)
อาจารย์สุมิศา กุมลา(ท 10) (ป 0)
ร.ต.อ.สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร(ท 10) (ป 0)
5  830405 ศิลปะในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขอาจารย์อัญชลี อ้วนแก้ว(ท 9) (ป 0)
อาจารย์สุภาพักตร์ หาญกล้า(ท 6) (ป 0)
อาจารย์วรนุช ไชยวาน(ท 9) (ป 0)
อาจารย์ภัสพร โมฆะรัตน์(ท 6) (ป 0)
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved