ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี                   
    ข้อมูลงานวิจัย ตามปี พ.ศ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
ลำดับ ประเภทข้อมูล จำนวน
1 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2555 1
2 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2556 3
3 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2557 3
4 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2558 3
5 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2559 9
6 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2560 23
7 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2561 10
8 จำนวนงานวิจัยในปี พ.ศ. 2562 38
9 งานวิจัยจากแหล่งเงินสนับสนุนภายใน 131
10 งานวิจัยจากแหล่งเงินสนับสนุนภายนอก 2
11 จำนวนงานวิจัยประเภทพรรณนา 77
12 จำนวนงานวิจัยประเภทสำรวจ 15
13 จำนวนงานวิจัยประเภททดลอง 1
14 จำนวนงานวิจัยประเภทกึ่งทดลอง 18
15 จำนวนงานวิจัยประเภทเชิงปฎิบัติการ 0
16 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 48
17 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล 5
18 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 23
19 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 12
20 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 10
21 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 35
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved