ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี           
    ข้อมูลงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
ลำดับ ประเภทข้อมูล จำนวน
1 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2555 3
2 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2556 4
3 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2557 2
4 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2558 11
5 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2559 23
6 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2560 7
7 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2561 7
8 จำนวนงานวิจัยในปีการศึกษา 2562 13
9 งานวิจัยจากแหล่งเงินสนับสนุนภายใน 131
10 งานวิจัยจากแหล่งเงินสนับสนุนภายนอก 2
11 จำนวนงานวิจัยประเภทพรรณนา 77
12 จำนวนงานวิจัยประเภทสำรวจ 15
13 จำนวนงานวิจัยประเภททดลอง 1
14 จำนวนงานวิจัยประเภทกึ่งทดลอง 18
15 จำนวนงานวิจัยประเภทเชิงปฎิบัติการ 0
16 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 48
17 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาบริหารการพยาบาล 5
18 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 23
19 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 12
20 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 10
21 จำนวนงานวิจัยในสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 35
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved