ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
    ข้อมูลบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
ลำดับ ประเภทข้อมูล จำนวน
1 จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาโท 22
2 จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 5
3 จำนวนอาจารย์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0
4 จำนวนอาจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1
5 จำนวนอาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 26
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved