ข้อมูลเชิงสถิติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

          

ข้อมูลบุคลากรข้อมูลงานวิจัยในปีการศึกษา


ข้อมูลงานวิจัยในปี พ.ศ.


ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ


ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ข้อมูลภาระงานสอน


รายงานสรุปร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง


รายงานสรุปร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก