ข้อมูลโครงการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ข้อมูลโครงการ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

  ปีการศึกษา   แหล่งเงิน   การพัฒนา        

ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการ /ผู้ร่วมโครงการ

สรุปงบประมาณโครงการ ประจำปีการศึกษา

ข้อมูลโครงการ   
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ฝ่ายรับผิดชอบ ประเภทการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา แหล่งเงิน สถานะ
1   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและปฐมนิเทศ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
2   จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
3   โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรม และรักษ์ความเป็นไทย นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
4   โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
5   โครงการประชุมวิชาการ ออนไลน์ COVID-19 & New Normal of Nursing Students นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้” นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
7   โครงการการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2020 นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
8   โครงการ RTU Home Hug นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
9   โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวันและวิชาชีพ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
10   วันพยาบาลแห่งชาติ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
11   โครงการประกวดมารยาทไทย ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
12   โครงการประกวดมารยาทไทย ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
13   โครงการประกวดร้องเพลง RTU Singing Contest Season ๒ ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
14   โครงการสืบสาน สร้างสรรค์สรภัญญะต้าน COVID 19 นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
15   ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2563 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
16   โครงการพัฒนาสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2563 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
17   โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2563 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
18   โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย: การออกแบบวิธีวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัย กาญจนา ปัญญาธร ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 2563 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
19   โครงการพัฒนาตำรา ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล ฝ่ายวิชาการ พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2563 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
20   โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2563 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
21   โครงการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
22   โครงการ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในผู้สูงอายุ พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
23   โครงการโครงการเสริมทักษะความรอบรู้ในการใช้ยาของผู้สูงอายุ พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
24   โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
25   โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
26   โครงการประชุมวิชาการนักศึกษา RTUUDC NSC 2019 (Ratchathani University Udonthani campus Student Nurse Conference 1st ) นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
27   โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
28   โครงการชาวราชธานีรวมจิตร่วมใจใฝ่คุณธรรม และจริยธรรม นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
29   โครงการ RTU Home Hug นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
30   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนพยาบาล และปฐมนิเทศ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
31   โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2562 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
32   โครงการห้องเรียนชุมชน สืบสานภูมิปัญญาไทยเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
33   สืบสาบเพลงพิณท้องถิ่นอีสานผสมผสานการเต้นบาสะโลบ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
34   Nurse Run RTU นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
35   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำได้ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายบริหาร บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
36   สืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2562 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
37   การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด อุมาพร เคนศิลา ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
38   โครงการดูแลนมแม่เพื่อสุขภาพลูกด้วยสมุนไพรไทย สุภาพักตร์ หาญกล้า ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
39   โครงการสุขภาพกายและจิตสดใส สูงวัยมีความสุข ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
40   วัยเด็กสดใส ใส่ใจพัฒนาการ นภารินทร์ นวลไธสง ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
41   การเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ Active learnng นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
42   โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน พวงผกา อินทร์เอี่ยม ฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
43   โครงการกีฬาเครือข่ายสุขภาพ 3 สถาบัน ศิริลักษณ์ ปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
44   โครงการ RTU น่าอยู่และประกวดห้องพัก พรพิมล ศรีสุวรรณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
45   โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพประชาชนแนวลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
46   โครงการราตรีสีขาว ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
47   โครงการสืบสานงานลอยกระทง ส่งเสริมสุขภาพ ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
48   โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน สืบสานความเป็นไทย ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
49   โครงการมอบหมวก นศ.ปี 2 นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
50   โครงการมอบขีดหมวก นศ. ปี4 ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
51   โครงการปัจฉิมนิเทศ ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
52   กิจกรรมวันพยาบาลสากล 3 วันพยาบาลแห่งชาติ ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
53   โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
54   โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานสืบสานความเป็นไทย ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
55   โครงการสืบสานงานลอยกระทง ส่งเสริมสุขภาพ ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
56   รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ฉวีวรรณ อุปมานะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561 ภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ
57   สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเข้าใช้บริการสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2561 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
58   เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ(ติว) ระพีพรรณ ลาภา ฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
59   สะท้อนคิดเพื่อบัณฑิตที่ดีในอนาคต พวงผกา อินทร์เอี่ยม ฝ่ายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
60   อบรมนักศึกษาการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศสำหรับนักศึกษา Google Classroom นิตยากร ลุนพรหม ฝ่ายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
61   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
62   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
63   กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่’60 นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
64   จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชน นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
65   คองก้า รำวง ส่งเสริมกายใจ จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
66   โครงการมอบหมวก บุษบา บริสุทธิ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
67   โครงการปัจฉิมนิเทศ ศิริลักษณ์ ปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายนอก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
68   โครงการมอบขีดหมวก บุษบา บริสุทธิ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
69   เลือกตั้งกรรมการสโมสร นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
70   รับน้องอย่างสร้างสรรค์/ประชุมเชียร์ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
71   วันพยาบาลแห่งชาติ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
72   โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สถิติในการวิจัย อุมาพร เคนศิลา ฝ่ายวิชาการ พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
73   โครงการชะลอวัย:ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงวัยร่วมกับรำวงคองก้า ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
74   โครงการกำลังใจสู่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
75   สร้างสุข ต้านเศร้าวัยชรา ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
76   ส่งเสริมเวลาคุณภาพของเด็กป่วยด้วยการเล่านิทาน ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2560 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
77   เตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ ระพีพรรณ ลาภา ฝ่ายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
78   Rally ทบทวน 8 สาระวิชา นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
79   สะท้อนคิดเพื่อบัณฑิตที่ดีในอนาคต สุภาพักตร์ หาญกล้า ฝ่ายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
80   การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (E-Learning) พิมพ์รดา ทานะผล ฝ่ายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
81   ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ concept mapping นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
82   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
83   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
84   อบรมประกันคุณภาพ พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
85   ประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
86   กีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
87   RTU น่าอยู่ พรพิมล ศรีสุวรรณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
88   จิตอาสาพัฒนาสุขภาพ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
89   สุขสันต์วันปีใหม่ 2559 นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
90   สวนสมุนไพรสร้างเสริมภูมิปัญญาไทย จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
91   หมอลำสร้างเสริมสุขภาพ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
92   รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
93   รำวงคองก้าจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นเล็ก ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
94   เลือกตั้งกรรมการสโมสร นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
95   อบรมวิชาการ “Quality of life in chronic illness case” นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
96   ปัจฉิมนิเทศ ศิริลักษณ์ ปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
97   การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) อุมาพร เคนศิลา ฝ่ายวิชาการ พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
98   ปรับพฤติกรรมตนเพื่อทุกคนในครอบครัว พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2559 ภายนอก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
99   ทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด ระพีพรรณ ลาภา ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
100   วัยซ่าหนองใส จูงมิร่วมใจหยุดท้องก่อนวัยอันควร พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2559 ภายนอก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
101   เครือข่ายร่วมใจเพื่อป้องกันภัยเด็กกลุ่มเสี่ยง พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2559 ภายนอก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
102   คัดกรองภาวะซึมเศร้าในทหารกองประจำการกองบิน 23 ระพีพรรณ ลาภา ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
103   โครงการจัดการความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล พิมพ์รดา ทานะผล ฝ่ายวิชาการ พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
104   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ พรรณวรดา สุวัน ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
105   โครงการ Faculty Practice จิรา ขอบคุณ ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
106   โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ ปิติณัช ราชภักดี ฝ่ายบริหาร พัฒนาด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 5 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
107   โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายนอก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
108   โครงการสานต่อที่พ่อทำ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
109   โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
110   โครงการวันพยาบาลสากล นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
111   โครงการราตรีสีขาว นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายนอก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
112   โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล บุษบา บริสุทธิ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
113   โครงการมอบขีดหมวก บุษบา บริสุทธิ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
114   โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ นันทาวดี ศิริจันทรา ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 2559 ภายใน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว