ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
    รายงานสรุปร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ปี จำนวนผู้เข้าสอบจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ
2557147      101      68.71
2558126      87      69.05
2559127      92      72.44
2560147      110      74.83
2561126      87      69.05
2555152      106      69.74
2556127      104      81.89
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved