ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
    รายงานสรุปร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก 
ปี จำนวนผู้เข้าสอบจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ
2559123            0
2560147            0
2561126            0
2562100            0
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved