ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
    ข้อมูลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
ลำดับ ประเภทข้อมูล จำนวน
1 จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2556 11
2 จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2557 10
3 จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2558 4
4 จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2559 0
5 จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2560 1
6 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากแหล่งเงินสนับสนุนภายใน 31
7 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากแหล่งเงินสนับสนุนภายนอก 0
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved