ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
    ข้อมูลโครงการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 
ลำดับ ประเภทข้อมูล จำนวน
1 จำนวนโครงการบริการวิชาการในปี 2555 17
2 จำนวนโครงการบริการวิชาการในปี 2556 11
3 จำนวนโครงการบริการวิชาการในปี 2557 10
4 จำนวนโครงการบริการวิชาการในปี 2558 2
5 จำนวนโครงการบริการวิชาการในปี 2559 0
6 จำนวนโครงการบริการวิชาการในปี 2560 4
7 โครงการบริการวิชาการจากแหล่งเงินสนับสนุนภายใน 40
8 โครงการบริการวิชาการจากแหล่งเงินสนับสนุนภายนอก 0
Copyright @ 2014.Ratchathani University Udonthani Campus. All Rights Reserved