ระบบฐานข้อมูลวัสดุ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

ข้อมูลวัสดุ    
ข้อมูลวัสดุแยกตามประเภท    ปีงบประมาณ
 สรุปวัสดุตามปีงบประมาณ
ข้อมูลวัสดุมหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทวัสดุ จำนวนวัสดุ
1    สิ้นเปลือง 179 รายการ
2    ไม่สิ้นเปลือง 115 รายการ
รวมวัสดุทั้งหมด 294  รายการ
Copyright @ 2014.Ratchathani University Udonthani Campus. All Rights Reserved