ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

ข้อมูลครุภัณฑ์    

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท    ปีงบประมาณ
 สรุปครุภัณฑ์ตามปีงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
1    ครุภัณฑ์ทางการพยาบาล 185 รายการ
2    หุ่น 117 รายการ
3    ตู้/ชั้นวาง 20 รายการ
4    เครื่องใช้ไฟฟ้า 14 รายการ
5    โต๊ะ/เก้าอี้ 23 รายการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 359  รายการ
Copyright @ 2014.Ratchathani University Udonthani Campus. All Rights Reserved